Bắt chữ - Cải tiến hấp dẫn từ Gs Đuổi hình bắt chữ